Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

MATIZOL bitumena grunts, uz šķīdinātāju bāzes

35.6667.08

Dzēst

Bitumena grunts ir modificēta ar sintētiskām gumijām un piedevām, kas nodrošina dziļu iespiešanos pat mitrās pamatnēs. Produkts ir lieliski piemērots mērenam klimatam un rada pārklājumu ar augstu salizturību (līdzīgi kā asfalta remontam ceļa bojājumiem). Pēc izžūšanas veidojas izturīgs monolīts pārklājums.

Mērķis:

  • pamatnes gruntēšanai pirms pārklāšanas ar bitumena mastiku.
  • pamatnes gruntēšanai pirms bitumena ruļļu jumta segumu līmēšanas.
  • pazemes un aprakto konstrukciju hidroizolācijai.

SAGATAVOŠANA

Nelietot uz sasalušām vai appludinātām virsmām. Notīriet virsmu no netīrumiem, līmes, putekļiem, vaļīgām daļām un asām malām. Notīriet rūsu no metāla virsmas. Ja virsma ir poraina, izlīdziniet to ar cementa javu un aizpildiet dobumus.

LIETOŠANA

Izmantojiet aukstu. Strādājot aukstajā sezonā, iepakojumu ar produktu ieteicams novietot siltā telpā uz 1-2 dienām, lai būtu vieglāk strādāt. Pirms lietošanas labi samaisa. Virsmas gruntēšanai uzklāt 1 slāni ar otu. Hidroizolācijai uzklājiet 3 kārtas ar otu, vai smidzinātāju, katru pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas. Produkts satur organisku šķīdinātāju – nelietot to saskarē ar putupolistirolu. Tikai izmantošanai ārpus telpām, neizmantojiet telpās, kur tas ir tiešā saskarē ar dzīvojamām telpām, piemēram, virszemes balkoniem un terasēm. Nekarsējiet virs atklātas liesmas.

TEHNISKIE DATI

  • žūšanas laiks: līdz 12 stundām
  • slāņu skaits: gruntēšanai – 1 kārta, hidroizolācijai – 3 kārtas.
  • patēriņš: 0,2-0,4 kg/m² uz slāni
  • gaisa un pamatnes temperatūra lietošanas laikā: no +5°C līdz +35°C.
  • nelipīga virsma: pēc 6 stundām.
  • Darbarīku tīrīšana: ar vaitspirtu vai citu organisko šķīdinātāju.

BĪSTAMI!

 Satur: Ligroīna šķīdinātāju, ksilola un stirola frakciju. H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H315 – Kairina ādu. H319 – Izraisa smagu acu kairinājumu. H361 – Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušam bērnam. P102 – Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. P202 – Nelietot, ja nav izlasīti un saprasti visi drošības brīdinājumi. P210 – Sargāt no siltuma avotiem/dzirkstelēm/atklātas liesmas/karstām virsmām. – Nesmēķē. P280 – Valkājiet aizsargcimdus/ aizsargtērpu/ lietojiet acu (sejas) aizsargus. P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Nomazgāt ādu ar ūdens strūklu. P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izņemamas. Turpiniet mazgāt acis. P403+P235 – Glabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsā vietā.

Tiek sniegti tehniskie dati un informācija lietošanai pie temperatūras +23°C ± 2°C un relatīvajam mitrumam aptuveni 50%. Zemāka temperatūra un augstāks mitrums palielina žāvēšanas laiku.

GLABĀŠANA

Uzglabāt vēsā, sausā vietā cieši noslēgtā iepakojumā. Var uzglabāt mīnusā temperatūrā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Ražošanas datums un derīguma termiņš uz iepakojuma.

Uzglabāšana un iekraušana – 3 stāvos.

Ražotājs: Izolacja Matizol Sp. z o. ES

Sazināties

Salidzini.lv logotips