Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Ziemas vējstiklu mazgāšanas šķidrums ECON LINE -20C

3.97

Dzēst

Pielietojums: Automašīnu un māju logiem(ne pārtikas)stikla mazgāšanai.

Maisījums:
Klasifikācija (EK) saskaņā ar regulu 1272/2008:
Viegli uzliesmojošus šķidrumus, bīstamības kategorija 3 H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Akūtā toksicitāte (orāli), bīstamības kategorija 4 H302 – Kaitīgs, ja norīts.
Akūtā toksicitāte (ādas), bīstamības kategorija 4 H312 – Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu
Akūtā toksicitāte (ieelpojot), bīstamības kategorija 4 H332 – Kaitīgs ieelpojot.
Nopietni acu bojājumi, kairinājums, bīstamības kategorija 2 H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Noteiktiem mērķa orgāniem – vienreizēja iedarbība, bīstamības kategorijas 1 H370 – Izraisa orgānu bojājumus

Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK
Xn – Kaitīgs
R20/21/22 Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot
R68/20/21/22 Kaitīgs: iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

Etiķetes elementi:
Ķīmisko preparātu (maisījums) saskaņā ar 67/548/EEK vai 1999/45/EK

Sastāvs: metanola (CAS Nr 67-56-1), etilspirts (CAS Nr 64-17-5), nejonu virsmaktīvās vielas (mazāk nekā 5%), aromatizētājus (D-limonēns (CAS numurs 5989. -27-5), Citral (CAS 5392-40-5)). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Bīstamības simbols un drošības frāzes:

Bīstamības simboli:
Xn Kaitīgs
Riska frāzes:
R20/21/22 Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R68/20/21/22 Kaitīgs: iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

Drošības frāzes:
S2 Sargāt no bērniem.
S24/25 Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm.
S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.
S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

 

 

Sazināties

Salidzini.lv logotips