Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

MATIZOL Hidroizolācijas mastika uz šķīdinātāja bāzes

24.5145.42

Dzēst

Mastika paredzēta vienlaidu hidroizolācijas pārklājuma ieklāšanai, kā arī ēkas apakšzemes daļu siltināšanai Lieliski piemērota mērenam klimatam, mastika veido pārklājumu ar augstu noturību pret plaisāšanu sala dēļ ,pārklājums stingri savienojas ar virsmu un pilnībā stabilizē tā kustību un mikroplaisas.

Mērķis:

  • pazemes būvju vai to daļu, rezervuāru hidroizolācijai.
  • bitumena jumtu segumu remontam

SAGATAVOŠANA:

Nelietot uz sasalušām vai appludinātām virsmām. Notīriet virsmu no netīrumiem, līmes, putekļiem, vaļīgām daļām un asām malām. Notīriet rūsu no metāla virsmas. Ja virsma ir poraina, izlīdziniet to ar cementa javu un aizpildiet dobumus. Betona ļoti uzsūcošas pamatnes, vai pamatnes kas pakļautas lielai ūdens slodzei, jāgruntē ar bitumena grunti un jāļauj nožūt. Pirms jumta atjaunošanas noņemiet izvirzītos jumta materiāla gabalus un citus gružus.  Izliektās vietas jāgriež šķērsām un jāpielīmē ar aukstu līmi, virsma jānogruntē.

LIETOŠANA:

Izmantojiet aukstu. Strādājot aukstajā sezonā, iepakojumu ar produktu ieteicams novietot siltā telpā uz 1-2 dienām, lai būtu vieglāk strādāt. Pirms lietošanas labi samaisa. Virsmas gruntēšanai uzklāt 1 slāni ar otu vai špakteļlāpstu. Hidroizolācijai uzklājiet 3 kārtas ar otu,vai smidzinātāju, katru pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas. Produkts satur organisku šķīdinātāju – nelietot to saskarē ar putupolistirolu. Tikai izmantošanai ārpus telpām, neizmantojiet telpās, kur tas ir tiešā saskarē ar dzīvojamām telpām, piemēram, virszemes balkoniem un terasēm. Nekarsējiet virs atklātas liesmas.

TEHNISKIE DATI:

  • patēriņš: 0,6-0,8 kg/m² uz slāni.
  • slāņu skaits: 2-3, atkarībā no lietošanas.
  • žūšanas laiks: līdz 12 stundām;
  •   nelipīga virsma: pēc 6 stundām;
  • gaisa un pamatnes temperatūra lietošanas laikā: no +5°C līdz +35°

Darbarīku tīrīšana: ar vaitspirtu vai citiem organiskiem šķīdinātājiem.

BĪSTAMI! Satur: Ligroīna šķīdinātāju, ksilola un stirola frakciju. H315 – Kairina ādu. H319 – Izraisa smagu acu kairinājumu. H361 – Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušam bērnam. P102 – Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. P202 – Nelietot, ja nav izlasīti un saprasti visi drošības brīdinājumi. P280 – Valkājiet aizsargcimdus/ aizsargtērpu/ lietojiet acu (sejas) aizsargus. P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Nomazgāt ādu ar ūdens strūklu. P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izņemamas. Turpiniet mazgāt acis. P403+P235 – Glabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsā vietā.

Tiek sniegti tehniskie dati un informācija lietošanai pie temperatūras +23°C ± 2°C un relatīvajam mitrumam aptuveni 50%. Zemāka temperatūra un augstāks mitrums palielina žāvēšanas laiku.

GLABĀŠANA:

Uzglabāt vēsā, sausā vietā cieši noslēgtā iepakojumā. Var uzglabāt mīnusā temperatūrā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Ražošanas datums un derīguma termiņš ir norādīts uz iepakojuma.

Uzglabāšana un sakraušana  – 4. stāvos.

Ražotājs: „Izolacja Matizol“ Sp. z o. o. ES

Sazināties

Salidzini.lv logotips