Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Pretkorozijas grunts emalja metālam fenola-epoksīda 3-vienā ātri žūstoša matēta

11.34125.56

Dzēst
  • Ja ir nepieciešama papildus informācija par krāsu toni.

    Notīrīt parametrus

Krāsu toņi:

Sarkan-Brūna (Ral 3010 M)
Spilgti-Zaļa (Ral 6017 M)
Oranža (Ral 2008 M)
Dzeltena (Ral1028 M)
Melna (Ral 9004 M)
Zaļa (Ral 6032 M)
Gaiši-Pelēka (Ral 7035 M)
Tumši-Pelēka (Ral 7015 M)
Tumši-Zaļa (Ral 6028 M)
Haki (Ral 6003 M)
Balta (Ral 9016 M)
Šokolāde (Ral 8016 M)
Zila (Ral 5005 M)
Sarkana (Ral 3001 M)
Pelēka ( Ral 7040 M )
Citrons (Ral 1023 M)
Gaiši-Zila (Ral 5015 M)
Ķirsis (Ral 3005 M)

Pasūtot lūdzu norādiet jūsu izvēlēto krāsu toni.

Matēta, ātri žūstoša, vienkomponenta Fenola-Epoksīda grunts-emalja. Piemērota kravas un lauksaimniecības tehnikas, piekabju krāsošanai, iekārtas, konstrukcijas utt.

 Lietošana: Krāsotajai virsmai jābūt tīrai, sausai, bez tauku traipiem. Krāsojama (ar gaisa vai bezgaisa) smidzināšanas pistoli vai rullīti, otu, divos slāņos, virsmas un apkārtējās vides temperatūrā no + 5 ° C līdz + 35 ° C un relatīvajā mitrumā līdz 85%. Pirms krāsošanas tas ir nepieciešams kārtīgi samaisīt krāsu un atšķaidīt līdz vajadzīgajai darba viskozitātei ar “Solvent” vai “646”. Šie atšķaidītāji arī tīra darba instrumentus.

Viena slāņa žūšanas laiks ir 30 ± 10 minūtes atkarībā no apkārtējā gaisa mitruma, temperatūras un izmantotās krāsošanas metodes. Nākamā krāsas slānis tiek uzklāts ne agrāk kā pēc 10 minūtēm (slapjš uz slapja). Pārklājuma sarežģītais žāvēšanas laiks ir 1 ÷ 1,5 stundas, atkarībā no apkārtējā gaisa mitruma, temperatūras un izvēlētās krāsošanas metodes. Ieteicamais žāvētā pārklājuma kopējais biezums ir 40-60 μm.

Teorētiskais patēriņš:

pie sausas plēves biezuma 40 μm – 14 m2 / l.

Satur: ksilolu (CAS Nr. 1330-20-7) 

Bīstamības apzīmējumi: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var būt letāls, ja norīts un iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Orgānu bojājumi ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilgstošu nelabvēlīgu ietekmi ūdens vidē.

Drošības prasību apzīmējumi: Sargāt no karstuma avota, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta liesma vai cita aizdegšanās avota. Smēķēt aizliegts. Neieelpot kondensātu / tvaikus / aerosolu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Lietošanai tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no apkārtējās vides. Valkājiet aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties zvaniet SAINDĒŠANĀS CENTRAM. +371 67042468 / konsultējieties ar ārstu. Neizraisīt vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzums. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot acis. Ja acu kairinājums nepazūd: meklēt medicīnisko palīdzību. Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsā vietā. Glabāt cieši aizvērtu. Iznīciniet saturu / konteineru saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Sazināties

Salidzini.lv logotips