Izvēlies krāsu

Krāsojam interesanti !

Antifrīzs -35C ECONOMY LINE dzeltens

2.108.47

Dzēst

Dzesēšanas šķidrums “Antifrizs” Paredzēts iekšdedzes dzinēja dzesēšanai ,izmantojams līdz-35C,aizsargā sistēmu no aizsalšanas un korozijas.

Sastāvs (informācija par sastāvdaļām)

CAS Nо. EC Nо. Nosaukums Daudzums (%) Klasifikācija saskaņā ar Nolikumu (EB) Nr. 1272/2008
107-21-1 203-473-3 Etilēna glikols 45-65 Acute Tox. 4, H302

STOT RE. 2, H373

Korozijas inhibitors BSB (CL00) 2 – 6 Category 2, H373

Category 2, H361D

Sazināties

Salidzini.lv logotips